REGULAMIN

Robert Kukulski prowadzący działalność pod firmą „WIF” Robert Kukulski z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Jawornickiej 10A wpisany do rejestru przedsiębiorców CEIGD NIP 7891314033 REGON 302318375, adres e-mail: plytkizcegly@wp.pl telefon: +48 723-912-351 („Firma”) zapewnia dostęp do informacji za pośrednictwem naszej strony internetowej dostępnej pod adresem https://plytkizcegly.com.pl/ („Sklep”, „Strona internetowa”) i oferuje możliwość zakupu Produkty wymienione na Stronie internetowej. Zamawiając którykolwiek z Produktów wymienionych na tej Stronie internetowej, Klient zgadza się być prawnie związany tym Regulaminem. W przypadku braku akceptacji Regulaminu korzystanie z Serwisu będzie niemożliwe.

Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia za pośrednictwem Strony internetowej, zasady zawierania umów za pomocą Strony, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Firmy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Korzystając z Strony internetowej lub korzystając z naszych usług, potwierdzasz, że przeczytałeś niniejszy Regulamin oraz akceptujesz procedury i standardy stosowane przez Firmę wynikające z Regulaminu.

1. Definicje

a) Firma – Robert Kukulski prowadzący działalność pod firmą „WIF” Robert Kukulski z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Jawornickiej 10A wpisany do rejestru przedsiębiorców CEIGD NIP 7891314033 REGON Firma jest Stroną umowy, której przedmiotem są Umowy Sprzedaży oraz Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu realizacji Umowy.

b) Produkty – oferowane przez Firmę towary w Sklepie – płytki z cegły poddane obróbce.

c) Data zaksięgowania – dzień, w którym należność pieniężna zostaje uznana na koncie Firmy;

d) Klient – każdy podmiot korzystający z Usług oferowanych przez Firmę, dokonujący zakupów Produktów za pośrednictwem Sklepu, w tym także Konsumenci

e) Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Firmę pod adresem internetowym https://plytkizcegly.com.pl/

f) Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

g) Regulamin – niniejszy regulamin .

h) Zamówienie Produktu / Produktów – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Sklepu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów.

i) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Firmą za pośrednictwem Sklepu.

j) Użytkownik – osoba fizyczna, która dokonała rejestracji i założyła konto wypełniając formularz rejestracyjny na Stronie internetowej;

k) Konto Użytkownika – spersonalizowane konto utworzone w oparciu o wypełniony formularz rejestracyjny na Stronie internetowej;

l) Sklep lub Strona internetowa – strona internetowa https://plytkizcegly.com.pl/

m) Podmiot Zewnętrzny – firmy współpracujące z Firmą w celu realizacji warunków Umowy Sprzedaży pomiędzy Firmą a Klientem. Podmioty te przetwarzają dane osobowe jedynie w celach wynikających z Umowy.

n) Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

o) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

p) Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). 

2. Rodzaje Usług

Sprzedaż Produktów
Sprzedaż Produktów to zawarcie przez Klienta i Firmę Umowy Sprzedaży Produktów oferowanych na Stronie internetowej https://plytkizcegly.com.pl/

3. Sprzedaż Produktów

3.1 Konto Użytkownika

Zakupów Produktów na Stronie internetowej można dokonać bez zakładania Konta Użytkownika albo wypełniając formularz rejestracyjny przy składaniu Zamówienia. Zarejestrować konto oraz dokonywać zakupów mogą wyłącznie osoby pełnoletnie, które wyraziły zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwi korzystanie z Sklepu.

Oświadczenia Użytkownika
Użytkownik rejestrując się w Sklepie oświadcza, że wszystkie informacje przekazane podczas rejestracji konta są prawdziwe i zgodnie z najlepszą wiedzą. Obowiązkiem Użytkownika jest regularne aktualizowanie informacji na koncie za pomocą wszelkich istotnych zmian.

Dane do logowania
Użytkownik jest odpowiedzialny za poufność danych logowania do Konta Użytkownika i ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie działania i zakupy, które mają miejsce na koncie. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Firmy, o każdym nieautoryzowanym użyciu lub podejrzeniu, że ktoś uzyskał dostęp do Konta Użytkownika lub jeśli w inny sposób Użytkownik poweźmie wiedzę o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu Konta Użytkownika lub innym naruszeniu bezpieczeństwa. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania powyższych wymagań.

Zezwolenie na kontakt
Podając swój adres e-mail oraz numer telefonu podczas tworzenia konta lub subskrybując listy mailingowe, Użytkownik udziela zgody na kontakt za pośrednictwem poczty e-mail oraz telefonu dotyczącej konta i zmian w subskrypcji lub usług i oferowanych przez Firmę produktów.

3.2 Zamawianie Produktów

Zamówienia Produktów przyjmowane są poprzez stronę internetową https://plytkizcegly.com.pl/

Produkty w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na Stronie internetowej znajdują się między innymi informacje o właściwościach Produktu, jego cenie i o ile zachodzi taka konieczność o materiale, z którego jest wykonany.

W celu złożenia Zamówienia należy:

  1. wejść na Stronę internetową https://plytkizcegly.com.pl/
  2. wybrać przycisk „Sklep online” z menu strony
  3. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
  4. kliknąć przycisk “Przejdź do płatności”
  5. wypełnić Formularz zamówienia „Dane płatności” poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia, podać numer telefonu, adres e-mail oraz adresu odbiorcy. Jeśli adres dostawy jest inny niż dane odbiorcy Zamówienia, należy zaznaczyć pole „Wysłać na inny adres?” i uzupełnić formularz o dane odbiorcy przesyłki, podać numer telefonu, adres e-mail oraz adresu odbiorcy. W przypadku uwag do zamówienia należy uzupełnić okno „Uwagi do zamówienia (opcjonalnie)”. W celu utworzenia Konta Użytkownika należy zaznaczyć opcję „Utwórz konto”.
  6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie. Po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” oraz po dokonaniu płatności poprzez serwis mBank PAYNOW Klient jest przekierowywany do strony potwierdzającej złożenie zamówienia, z której może kontynuować zakupy lub przejść do podsumowania zamówienia.

Na każdym etapie składania Zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować Zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania Zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca nie zostanie zrealizowane.

Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w danych logowania, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie Zamówienia. W treści tej wiadomości Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji Zamówienia.

Firma może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta nr telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia Zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją Zamówienia.

W celu otrzymania faktury lub faktury uproszczonej, należy skontaktować się ze Sklepem w drodze telefonicznej bądź mailowej.

3.3 Metody płatności

Klient może skorzystać z następujących metod płatności online: płatności szybkim przelewem mBank PAYNOW, Płatność BLIK, płatność kartą lub płatności Google Pay. Dyspozycję zapłaty  należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu Zamówienia. W przypadku nieotrzymania zapłaty na rachunek Firmy lub podmiotów pośredniczących w transakcji, Zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a Zamówienie nie zostanie zrealizowane. W takiej sytuacji należy złożyć nowe zamówienie.

Przelew: przelewy, które akceptowane są przez Firmę, to tzw. szybkie lub przelew elektroniczny dokonane przy użyciu serwisu mBank S.A. PAYNOW Cechą szybkich przelewów jest to, że po wybraniu tej formy płatności Klient zostaje w sposób bezpieczny przekierowany na stronę operatora płatności a następnie, ze strony operatora na stronę wybranego z listy banku, w celu dokonania transferu pieniędzy. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy klientem a wybranym operatorem płatności.

Karta płatnicza: Klient musi dysponować kartą umożliwiającą dokonywanie płatności w Internecie (o tym czy dana karta spełnia ten warunek należy upewnić się w banku, który wydał kartę). Płatność kartą płatniczą odbywa się za pośrednictwem serwisu mBank S.A. PAYNOW. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy klientem a operatorem posiadanej przez klienta karty.

Płatności Mobilne: płatności, których można dokonać zapłaty przy pomocy telefonu komórkowego, dzięki specjalnym aplikacjom (BLIK).

Płatności Google Pay: płatności, których można dokonać zapłaty przy pomocy portfela Google.

3.4 Ceny

Wszystkie ceny podane w Sklepie są podawane w złotych polskich i są cenami brutto. Do ceny Produktu doliczany jest koszt przesyłki. Cena podana w Sklepie w chwili składania Zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Klienta jak i Firmę. Po złożeniu Zamówienia cena zamówionych Produktów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Firmę zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych. Firma zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa.

3.5 Dostępność Produktów

Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są towarami dostępnymi. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia Zamówienia na ten sam Produkt przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że Produkt nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania Zamówienia. W przypadku braku danego Produktu w magazynie lub niemożności zrealizowania Zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie o problemach z realizacją Zamówienia i możliwych rozwiązaniach.

3.6 Dostawy

Dostawy Produktów są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy: przesyłka kurierska na palecie. Dostarczaniem zamówień zajmuje się wybrany przez Firmę Podmiot Zewnętrzny. Koszt dostawy nie jest wliczony w cenę Produktu. Wysokość kosztów dostawy jest uzależniona od rozmiaru Zamówienia i jest obliczana przy składaniu Zamówienia. W przypadku Zamówienia większej ilości Produktów, Klient ponosi koszt dostawy w zależności od tego czy Zamówienie będzie mogło zostać dostarczone na 1 lub więcej palecie. Koszty dostawy ulegają podwyższeniu w zależności od ilości palet. Firma przewiduje możliwość wprowadzenia opcji darmowej dostawy dla Klientów. Czas dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych od dnia skutecznego złożenia Zamówienia

W przypadku wyboru jednego ze sposobów płatności online, Zamówienie zostaje przekazane do realizacji po Dacie zaksięgowania, od tej daty należy liczyć termin, w ciągu którego Produkt zostanie przekazany Klientowi.

Produkty mogą zostać dostarczone wilgotne z uwagi na technologię produkcji. Dostarczone Produkty należy niezwłocznie po dostawie wypakować z folii zabezpieczającej przesyłkę. Należy zapewnić Produktom swobody dostęp do cyrkulującego powietrza.

3.7 Umowa Sprzedaży

Firma informuje, że wszelkie informacje umieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego. Umowa jest zawierana w języku polskim.

3.8 Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w przypadku Konsumentów i jego skutki

Klient, który jest Konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg tego terminu rozpoczyna się od dnia dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż firma kurierska. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, 14-dniowy termin biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części. Klient, który jest Konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Konsument lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą musi złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jeden ze wskazanych sposobów:

– pocztą na adres: ul. Jawornicka 10A, 60-161 Poznań
– przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: plytkizcegly@wp.pl
– przez wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie wzoru formularza odstąpienia od umowy – przy czym nie jest to forma obowiązkowa

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Firma zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Firmę. Zwrotu płatności Firma dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami. Firma może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą powinna odesłać Produkt na adres Firmy w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Firmę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą lub przesyłką kurierską. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

W przypadku gdy ze względu na charakter Produkt nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą lub przesyłką kurierską, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

3.9 Reklamacje i zwroty

Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i odzyskane ze starych obiektów poddane obróbce. W przypadku wystąpienia wady zakupionego w Sklepie Produktu Klient, który jest Konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest inny Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

Poprzez akceptację Regulaminu, Klient oświadcza, iż zdaje sobie sprawę, że Produkty odzyskane ze starych obiektów poddane obróbce mogą mieć różnice w wymiarach, przebarwienia, pozostałości zapraw lub spoin, odpryski, uszczerbki, pęknięcia, ubytki. Poszczególne Produkty mogą się różnić kolorystycznie, w tym w odcieniach, a także posiadać nierówną powierzchnię i krawędzie. Powyższe odstępstwa nie są uznawane za wady Produktu i nie mogą stanowić podstawy reklamacji, roszeń z rękojmi lub podstawy zwrotu.

Reklamacje związane z realizacją Umowy Sprzedaży należy składać niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. Złożona reklamacja powinna zawierać:

a. Identyfikację Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej).
b. Przedmiot reklamacji, dokumentację fotograficzną wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.

Wszystkie zwrócone produkty muszą być niewykorzystane i zwrócone zgodnie z niniejszym Regulaminem. Klient ponosi koszty wysyłki zwróconego Produktu, w tym palety. W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji, reklamacja nie będzie rozpatrywana. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Firma niezwłocznie powiadomi Klienta, nie później niż w ciągu 14 dni. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Firma albo wymieni Produkt na nowy wolny od wad albo zwróci należności pobrane od Klienta, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych. Zwrot należności nastąpi tą samą Metodą Płatności, z której korzystał Klient przy opłacaniu Zamówienia.

4. Postanowienia ogólne

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Dowód zakupu
Klient otrzymuje dowód zakupu w postaci faktury lub paragonu dołączonego do zamówienia lub na podany adres e-mail.

Dane osobowe
Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Firmę danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia zarejestrowanie się w Serwisie oraz Sklepie, a także dokonywanie w nim zakupów. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

Pozostałe postanowienia
Firma zastrzega sobie możliwość okresowego dokonywania zmiany w Regulaminie z ważnych powodów takich jak na przykład usprawnienie istniejących funkcji lub cech lub dodanie nowych funkcji lub cech do Sklepu, dostosowanie techniczne Sklepu, zapewnienie funkcjonalności lub bezpieczeństwa Strony internetowej, a także z przyczyn prawnych lub regulacyjnych. Klient zostanie poinformowany o zmianach regulaminu.

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, nie będzie to mieć wpływu na ważność, zgodność z prawem i wykonalność pozostałych postanowień. 

Niniejszy Regulamin oraz wszelkie Umowy podlegają przepisom prawa polskiego i zgodnie z nimi będą interpretowane.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Wzór

Miejscowość, data

Pełna nazwa przedsiębiorcy

Adres siedziby przedsiębiorcy

 

Imię i nazwisko konsumenta

Adres konsumenta

 

 

 

Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (art. 27) odstępuję od umowy zawartej w dniu …………………….na odległość*/poza lokalem przedsiębiorstwa* bez podania przyczyny.

Towar zwrócę stosownie do postanowień umowy.

Proszę o zwrot ceny towaru na konto*……… / w sposób, w jaki dokonano płatności za towar.*

 

 

………………….………………

Podpis konsumenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Niepotrzebne skreślić
Załącznik: dowód zakupu*/umowa* (zalecane)